ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ
21/09/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอ
ราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ช่วงที่ 2
21/09/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงโรงรถบรรทุกขยะกองสาธารณสุขฯและโครงการสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง
19/09/60
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560/แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1-2/แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) 06/09/60
แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2560 30/08/60
เรื่อง การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างที่ ลย 52004/418 22/08/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงปรับปรุงโรงรถบรรทุกขยะกองสาธารณสุขฯ และ
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก/กำหนดวันเวลาสถานที่ฯ
23/08/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ช่วงที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12/10/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31/10/60

ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31/10/60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 09/11/60
   
 
7