ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 6/2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ / ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง 21/08/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) / เอกสารสอบราคาซื้อ ที่ 4/2560
รายละเอี่ยดคุณลักษณะเฉพาะฯ / ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง 21/08/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน / เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ / ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง 21/08/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2560
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ตารางแสดงวงงบประมาณฯและราคากลาง 17/08/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16/08/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูล จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ช่วงที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18/08/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ช่วงที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 7/2560/เอกสารประมูลจ้างฯ/เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ/ตารางแสดงวงเงิน งปม. และราคากลาง 22/08/60
เอกสารราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงแบบละอองฝอย) จำนวน 2 เครื่อง 21/08/60
เอกสารราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 22/08/60
เอกสารราคากลางจ้างเหมา โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 22/08/60
เอกสารราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 22/08/60
เอกสารราคากลางจ้างเหมา ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 22/08/60
 
7