ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ E6/2560
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
/เอกสารประมูลจ้างฯ/เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ/ตารางแสดงวงเงิน งปม. และราคากลาง 16/08/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด และโครงการขยายไหล่ทางฯ
16/08/60
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดฯ และราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 04/07/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 03/07/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ
จำนวน 3 โครงการ 21/07/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล
จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลฯ 17/07/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงรถบรรทุกขยะกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง เลขที่ E 5/2560
/ เอกสารประมูลจ้างฯ /
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ / กำหนดราคากลางฯ 05/07/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเศรษฐบุปผา
ตลอดสาย เลขที่ 4/2560
/ เอกสารสอบราคาจ้าง / เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ / กำหนดราคากลางฯ 07/06/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เลขที่ 3/2560 เอกสารสอบราคาจ้าง / เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ / กำหนดราคากลางฯ 07/06/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ E4/2560
/ เอกสารประมูลจ้างฯ / เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ / กำหนดราคากลางฯ 24/05/60
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงกา1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฟากเลย ซอย 3ฯ /
2. ก่สอร้างถนนซอยเจริญสุข / 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักใบหยก /
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมโนอุทิศฯ / 5. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อนไก่เก่าฯ 18/05/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียน ร.ร. ท.2 ศรีบุญเรือง 11/05/60
เอกสารสอบราคาจ้าง / เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับรับจัดและราคากลางฯ
การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร.ท.1 (09/05/60)
               
 
7