ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 20/04/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2560 12/04/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 10/04/2560
- โครงการขยายไหล่ทางจากสะพานเลยพาเลซถึงสนามกีฬากลางจังหวัดเลย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง