ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30/01/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 18/01/60
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาทำป้ายและกล่องไฟประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 16/01/60
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทาง
เข้า ร.ร.ท. 4 บ้านภูบ่อบิดและโครงการขยายไหล่ทางจากแยก ถ.สถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน
211259
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล
จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้า
ร.ร.ท. 4 บ้านภูบ่อบิด และโครงการขยายไหล่ทางจากแยก ถ.สถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน
21/12/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 28/11/59
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าร.ร.ท. 4 บ้านภูบ่อบิด และโครงการขยายไหล่ทางแยกถนนสถลเชียงคาน
ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 1/2560
/เอกสารประมูลจ้างฯ / เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ /
กำหนดราคากลางโครงการที่ 1 /กำหนดราคากลางโครงการที่ 2 /กำหนดราคากลางโครงการที่ 3 08/11/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล 01/11/59
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการการประมูล
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ, โครงการก่อสร้างระบบรายน้ำถนนทางเข้า ร.ร.ท.4
และโครงการขนายไหล่ทางจากทางแยก ถ.สถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน ด้วยระบบอิเล็กฯ
28/10/59
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ / เอกสารสอบราคาซื้อ /
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ /กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง 19/10/59