ตารางแสดงวงเงินฯ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/10/59
ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร. ท. 4 บ้านภูบ่อบิด 29/09/59
ตารางแสดงวงเงินฯ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/09/59
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28/09/59
ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 28/09/59
ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ 16/09/59
ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 16/09/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 15/09/59
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูล
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำและโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทาง
เข้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 06/08/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร. ท.5 บ้านหนองผักก้าม 26/08/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร. ท.3 ศรีสว่าง 26/08/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร. ชุมชนศรีสะอาด ท. 1 10/08/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร. ท. 2 ศรีบุญเรือง 10/08/59
กำหนดรายละเอียดและราคากลางจ้างเหมายานพาหนะสำหรับศึกษาดูงาน 22/07/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร. ชุมชนศรีสะอาด ท. 1 22/07/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเพดานอาคารเรียน ร.ร. ท 5 บ้านหนองผักก้าม 22/07/59
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร. ท. 3 ศรีสว่าง 22/07/59
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)