ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสวนสาธารณะ 21/07/59
ประกาศ /เอกสารสอบราคาจ้าง /เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ /การกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 06/07/2559
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนน จำนวน 6 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 06/07/2559
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ/เอกสารสอบราคา/การกำหนดราคากลาง 30/06/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 30/06/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 15/06/59
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ, เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงือนไขประมูลฯ 31/05/59
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) 26/04/59
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2559 08/04/59
ประกาศฯ/เอกสารประมูลจ้าง/เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณฯ/การกำหนดราคากลาง
การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 08/04/59
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ 04/04/59
ซอยข้างร้านซูซูกิ ถนนมลิวรรณ/ถนนรอบสวนป่าเลิงใหญ่/ถนนหลังโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง/ซอยชาลีฟาร์ม ซอย 9 บ้านฟากเลย/ถนนเลียบคลองชลประทานด้านทิศตะวันตก และระบบรายน้ำพร้อมทางเท้าถนนนกแก้ว ซอย 2 (อบจ.เลย)
กำหนดรายละเอียดราคากลางและคุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 31/03/59
กำหนดรายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โรงงาน 31/03/59
กำหนดรายละเอียด ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมายานพาหนะสำหรับทัศนศึกษาดู 25/03/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 23/03/59
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 18/03/59