ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง กำหนดวันแจ้งให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์
ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดงความสามารถ
ระกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้าดำเนินการตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย "ถนนคนเดิน"
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองเลย
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2560 06/11/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 09/11/60
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง เชิญชวนเอกชนเข้ามานำเสนอวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ ลักษณะ ปริมาณขยะมูลฝอย และสภาพพื้นที่บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบฝังกลบของเทศบาลเมืองเลย
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2557