เบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองเลย
ห้องนายกเทศมนตรี
0-4283-0889
งานประชาสัมพันธ์
0-4281-1140
ห้องรองนายกเทศมนตรี
0-4281-1324
งานทะเบียนราษฎร์
0-4286-1316
ห้องปลัดเทศบาล
0-4281-4972
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0-4281-1091
สำนักปลัด
0-4281-4970
งานเทศกิจ
081-262-3841
กองช่าง
0-4281-4973
งานศูนย์เยาวชน
0-4281-5358
กองคลัง
0-4281-4974
ร.ร. ชุมชนศรีสะอาด เทศบาล 1
0-4281-1649
กองการศึกษา
0-4281-4971
ร.ร. เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
0-4281-2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-4281-1642
ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสว่าง
0-4281-2527
กองสวัสดิการสังคม
0-4281-4640
ร.ร. เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
0-4281-2997
กองวิชาการและแผนงาน
0-4281-2647
ร.ร. เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม
0-4281-2385
งานผลประโยชน์
0-4281-2646
สถานธนานุบาล
0-4281-1093
งานการเงินและบัญชี
0-4286-1875
รถดูดสิ่งปฏิกูล
081-871-5401
งานพัสดุและทรัพย์สิน
0-4281-4974
สายด่วนดับเพลิง
199