.
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
หนังสือ ที่ ลย 0017/3/ว5557 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อคำขวัญจังหวัดเลย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย แจ้งการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ 2559
ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ.2543 ปีมะโรง ให้แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน จนถึง 31 ธ.ค. 2560
สรุปรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 10/2560
การขออุทธรณ์ กรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
เงื่อนไขแนวทางการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
สรุปรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 11/2560
กิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ 26 พ.ย. 2560 (กำหนดการ/แผนที่/ใบสมัคร)