.
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
หนังสือ ที่ ลย 0017/3/ว5557 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อคำขวัญจังหวัดเลย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย แจ้งการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ 2559