พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางประเภทภายในเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับที่ ๒
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การควบคุมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๙
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๔๒
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๓๙